30 marca 2022

Zarządzenie nr 22 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 22 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia  30 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 55/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do zarządzenia:

a)  w rozdziale II dodaje się pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu:

„7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  w szczególności
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w  tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.”

b)  w rozdziale IV w tabeli skreśla się pkt 6 i pkt 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki