Autor: Grzegorz Jaworowski

21 listopada 2016

Rejestry prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

1. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr prowadzony przez Izabelę Lutarewicz p.204 2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Podlaskiego Kuratora Oświaty. Rejestr prowadzony przez Joannę Strankowską p.206 3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr prowadzony przez Joannę Strankowską p.206 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego oraz rejestr decyzji o […]

7 listopada 2016

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 Ustawy o […]

7 listopada 2016

Zapytanie o stan sprawy

Informacje o sprawach załatwianych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz zapytanie o stan załatwienia danej sprawy można kierować bezpośrednio do poszczególnych pracowników Kuratorium lub za pośrednictwem dyrektorów. Wykaz telefonów i e-mail

7 listopada 2016

Odwołania, zażalenia

Zgodnie z art.31 ustawy z dn.7 września 1991r. o systemie oświaty Podlaski Kurator Oświaty w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie w oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, w szczególności: wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w […]

7 listopada 2016

Terminy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz.23 z późniejszymi zmianami.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie […]

7 listopada 2016

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Z przepisu […]

7 listopada 2016

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7.30 – 16.00. Wicekurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 – 16.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w […]

2 listopada 2016

Uwierzytelnianie dokumentów

Co należy przygotować? Należy przygotować: wniosek o uwierzytelnienie/poświadczenie klauzulą apostille świadectwa, dyplomu, indeksu; oryginał świadectwa, dyplomu, indeksu, przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą; dowód wniesienia opłaty za uwierzytelnienie dokumentu, za poświadczanie klauzulą apostille nie jest pobierana opłata; upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu. Jakie […]

2 listopada 2016

Duplikaty świadectw, dyplomów, indeksów

Co należy przygotować? Należy przygotować: wniosek o wydanie duplikatu świadectwa; dowód wniesienia opłaty; kserokopię świadectwa – w przypadku posiadania takiej kopii; upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa. Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest […]

26 października 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

17 października 2016 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1710) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 18 października […]

18 października 2016

Informacja o możliwości umieszczania ogłoszeń na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, placówki.

Informuję, że organy prowadzące mają możliwość umieszania na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola lub placówki. Chcąc skorzystać z tej możliwości, organy prowadzące powinny przesłać do kuratorium treść ogłoszenia zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia […]