7 listopada 2016

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Z przepisu wynika, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Obowiązujące od 6 września 2015r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycję adresowaną do Podlaskiego Kuratora Oświaty lub Kuratorium Oświaty w Białymstoku (z dopiskiem „petycja”) można złożyć:

 Korespondencyjnie na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

 Pocztą elektroniczną:

– na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu – http://esp.kuratorium.bialystok.pl

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP),

– na adres poczty elektronicznej urzędu kuratorium@kuratorium.bialystok.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzenia UPP).

Osobiście w kancelarii Urzędu p. 104

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.