7 listopada 2016

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7.30 – 16.00.

Wicekurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 – 16.00.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Dyrektorzy wydziałów i delegatur oraz pracownicy Kuratorium przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Skargi i wnioski wpływające do Kuratorium są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Po zarejestrowaniu Podlaski Kurator Oświaty przekazuje skargę do załatwienia komórkom organizacyjnym właściwym ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi wniesione do Podlaskiego Kuratora Oświaty, jako organu niewłaściwego w sprawie, są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazywane właściwemu organowi, z powiadomieniem o tym skarżącego, albo wskazaniem mu właściwego organu.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Kuratorium.