6 stycznia 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze  nr: 7143 z dnia 6 stycznia  2017 r.

Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

wizytator

do spraw nadzoru pedagogicznego w Delegaturze w Łomży

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:

Delegatura w Łomży

Ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Warunki pracy

 • stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie ewaluacji i kontroli w szkołach lub placówkach, praca przy komputerze,
 • praca w siedzibie urzędu ( IV piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych) i  w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół.

 

Zakres zadań

 • prowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej i całościowej w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej problemowej lub całościowej w szkołach, o których mowa  w art. 32 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez wspólny zespół powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby ,
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 • wykonywanie zadań z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności statutowej szkół i placówek, a także przygotowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji i kontroli,
 • monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
 • realizowanie innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • staż pracy: co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej (w przypadku nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe magisterskie), co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej (w przypadku nauczyciela akademickiego)
 • w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole/placówce/zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagog. nad szk./pl. lub w urzędzie organu prowadzącego szk./pl. na stan. zw. z organizacją pracy szk./pl
 • w przypadku nauczycieli akademickich: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • w przypadku nauczycieli – posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV  i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne,
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających  skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 16   stycznia 2017 r.
 • decyduje data : stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty,

Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
w służbie cywilnej – wizytator” lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – wizytator” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204

Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

            Metody i techniki naboru:

            1. weryfikacja formalna dokumentów,

            2. analiza merytoryczna aplikacji,

            3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748-48-09.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok.3500 zł brutto.