23 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 96/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 7/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w § 2 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Artur Kuczyński – koordynator Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


[1] Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.