18 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 95/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2021

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2021 w kwocie 1060,16 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych szesnaście groszy), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Rynek Kościuszki 9

15-950 Białystok

 

Numer konta: NBP O/O Białystok

22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.