12 stycznia 2018

Zarządzenie nr 8 z 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 9 ust 1 i 2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz.U. Nr 27, poz 134 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1 W „Regulaminie premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi w Kuratorium Oświaty” wprowadzonym do użytku służbowego Zarządzeniem Nr 123/2007 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2007 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 136/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz Zarządzeniem Nr 124/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt VI.5 otrzymuje brzmienie: „Regulamin do wglądu znajduje się w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

§ 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Uzgodniono z:

1. Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku,

2. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Białymstoku