15 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 9/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  „Procedury przeprowadzenia rozmowy końcowej (Exit interview) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

Zarządzenie Nr 9/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  „Procedury przeprowadzenia rozmowy końcowej (Exit interview) w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 116/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 pkt 9,  w § 3 pkt 2 i 3 wyrazy „Wydziału Organizacyjnego” zastępuje się wyrazami „Wydziału Kadr i Organizacji” ,
  2. w § 5 ust 1 wyrazy „Wydział Organizacyjny” zastępuje się wyrazami „Wydział Kadr i Organizacji”

§   2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.