22 listopada 2021

Zarządzenie Nr 77/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie:

  1. art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
  2. § 4 porozumienia z dnia 30 września 2021 r. zawartego pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji w/w Konkursu;
  3. § 5 Regulaminu I Ogólnopolskiego  Konkursu Retorycznego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2021/2022 Wojewódzką Komisję I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w następującym składzie:

  1. Izabela Sidor – przewodnicząca komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży;
  2. Bogdan Zalewski – wiceprzewodniczący komisji – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży;
  3. Martyna Polkowska – członek komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży;
  4. Ewa Dmowska – członek komisji – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Zadania Komisji i tryb jej pracy określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.