18 listopada 2021

Zarządzenie Nr 76/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 listopada 2021 r.w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu
Bo piękno na to jest, by zachwycało…kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”
organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2021/2022 Wojewódzką Komisję Ogólnopolskiego Konkursu „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, zwanego dalej „konkursem”, w następującym składzie:

1)             Pan Romuald Mazur – przewodniczący komisji;
2)             Pani Małgorzata Lipińska – sekretarz komisji;
3)             Pan Andrzej Korolczuk – członek komisji;
4)             Pan Krzysztof Henryk Ostrowski – członek komisji;
5)             Pani Małgorzata Palanis – członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji, o której mowa w § 1, należy:

1)             zbieranie zgłoszeń do konkursu;
2)             ocenianie zgłoszonych prac konkursowych;
3)             wyłonienie kandydatów do tytułu laureata;
4)             weryfikacja i zatwierdzenie wyników uzyskanych w zawodach etapu wojewódzkiego oraz przekazanie do Ministerstwa Edukacji i Nauki listy wyłonionych kandydatów;
5)             prowadzenie dokumentacji etapu wojewódzkiego konkursu.

§ 3. Do zadań przewodniczącego komisji, o której mowa w § 1, należy:

1)             kierowanie pracami komisji;
2)             ustalenie miejsca i terminów obrad oraz harmonogramu prac komisji.

§ 4. Do zadań sekretarza komisji, o której mowa w § 1, należy organizacja obrad oraz obsługa dokumentacji etapu wojewódzkiego konkursu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Podlaski Kurator Oświaty
/…/
Beata Pietruszka