8 marca 2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2023  roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego[1] załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka

 

[1] Zmiany zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem nr 14/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, zarządzeniem nr 26/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, zarządzeniem nr 60/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, zarządzeniem nr 4/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego,  zarządzeniem nr 6/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, zarządzeniem nr 66/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego oraz  zarządzeniem nr 88/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2022  roku zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego.

Załączniki