1 marca 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w składzie:
przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

  1. Eugenia Busłowska Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  2. Tomasz Grześ Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023.