1 marca 2023

Zarządzenie Nr 21 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim ustalam, co następuje:

§ 1.

Powołuję na okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 28 lutego 2027 r. Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Powołuję rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w składzie określonym w  załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wyznaczam osoby do protokołowania posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim w składzie określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę Komisji zapewnia Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki