30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 10/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwany dalej „Zespołem”.

 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodnicząca – Irena Bożena Schabieńska – zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach,

2) Członkowie:

a) Irena Bobin – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach,

b) Grażyna Juchniewicz – wizytator w Delegaturze w Suwałkach,

c) Ewa Markowska – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach,

d) Barbara Możejewska-Warejko – wizytator w Delegaturze w Suwałkach,

e) Andrzej Raczyło – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach,

f) Jadwiga Bogusława Urynowicz-Piskorz – wizytator w Delegaturze w Suwałkach.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego, w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

 

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie projektów wewnętrznych procedur wykonywania zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego;

2) monitorowanie stosowania procedur, o których mowa w pkt 1 oraz ich zgodności z przepisami prawa;

3) inicjowanie oraz przygotowywanie propozycji zmian procedur, o których mowa w pkt 1.

 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 86/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty

mgr Beata Pietruszka

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.