16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 83/2021 Podlaskiego Kuratora z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku  Delegatura w Łomży

§ 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1) Barbara Buraczewska

    • Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,

2) Wioletta Kowieska

    • dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.