16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  84/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1233) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:
1)  Wioletta Kowieska
– dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
2) Krzysztof Sochoń
– dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,członek Komisji,
3) Monika Rękawek  
– radca prawny, członek Komisji,
4) Małgorzata Bazyluk
– specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
5) Grzegorz Jaworowski
– główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2

Do zadań Komisji należy:
1)      dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci
złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
2)      przeprowadzenie w dniu 17 grudnia 2021 r. testu wiedzy ze znajomości przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i dokonanie jego sprawdzenia,
3)      przeprowadzenie w dniu 17 grudnia 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami
wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.