12 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 85/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuję Zespół do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty, zwany dalej Zespołem.

§ 2 W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Lipińska – wojewódzki koordynator ds. koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Bogusław Antoni Zaremba – wizytator Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 3. Zastępca Przewodniczącego Zespołu –Daria Julita Wiśniewska – wizytator Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 4. Członkowie Zespołu:
  • Artur Kuczyński – kierownik kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;
  • Iwona Grabowa – koordynator Centrum Kształcenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie;
  • Andrzej Kopka – dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica w Łomży;
  • Beata Włostowska– wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku;
  • Katarzyna Parczewska – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku;
  • Romuald Margański – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;
  • Eugeniusz Gromadzki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie;
  • Józef Sokolik – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem;
  • Lech Czarnowicz – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce;
  • Marcin Rzemieniecki – kierownik kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

§ 3 Przewodniczący może zapraszać, po uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami.

§ 4

 1. W wykonywaniu zadań i czynności z zakresu koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, Zespół współdziała z centrami kształcenia zawodowego, branżowymi szkołami I stopnia oraz branżowymi centrami umiejętności mającymi swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, a w miarę potrzeb z placówkami w całym kraju.
 2. Do zadań Zespołu należy:
  • koordynowanie kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników – uczniów będących młodocianymi pracownikami branżowych szkół I stopnia, kształconych na turnusach dokształcania teoretycznego w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia zawodowego i branżowych centrach umiejętności, oraz publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła);
  • organizowanie spotkań z dyrektorami branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego;
  • przekazywanie informacji o istotnych zmianach w przepisach prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników oraz wspomaganie dyrektorów branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego objętych koordynacją;
  • współdziałanie z organami (osobami) prowadzącymi szkoły branżowe kształcące młodocianych pracowników;
  • współdziałanie z koordynatorami na terenie całego kraju w zakresie dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników według potrzeb;
  • dokonywanie analiz dotyczących młodocianych pracowników odbywających szkolenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników według potrzeb.

§ 5

 1. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6 Traci moc Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[1] Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r., nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.