11 grudnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

7 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 2653).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-4, 10 i 15 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

Tekst rozporządzenia