1 lutego 2021

Zarządzenie nr 7/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do oceny działalności podmiotu ubiegającego się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej prowadzonego na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny w składzie:

  1. Krzysztof Domas, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. Krzysztof Henryk Ostrowski, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Grażyna Anna Chomicz, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – członek Zespołu;
  4. Leszek Jan Kruszyniewicz, przedstawiciel organizacji pracodawców – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Prywatną Szkołę Kierowców „Jan Wasilewski” z siedzibą w Suwałkach warunków wymaganych do przyznania akredytacji kształceniu ustawicznemu prowadzonemu w formie kursu w zakresie prawa jazdy kategorii B – kurs podstawowy.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka