1 lutego 2021

Zarządzenie Nr 6/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Wioletta Kowieska
  • dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
 2. Halina Popławska
  • główna księgowa w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, członek komisji,
 3. Bożena Biełous
  • specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Grzegorz Jaworowski
  • główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji  złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 5 lutego 2021 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej, ustawy o dochodach JST, ustawy prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 5 lutego 2021 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki lub kandydata.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.