24 marca 2017

Zarządzenie Nr 39/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Chemicznegow składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
członkowie:

1. Joanna Kłosowska Publiczne Gimnazjum nr 17 w Białysmtoku
2. Izabela Popławska Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku

§ 2.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.