14 marca 2024

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 58/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 roku
w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024, zmienionego Zarządzeniem nr 87/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024, wprowadza się zmianę brzmienia tabeli w pkt. IV załącznika do zarządzenia na następujące:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.