28 lutego 2024

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, w województwie podlaskim

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych
za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2024/2025, w województwie podlaskim
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły
podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – Załącznik nr 1 pkt 1
do zarządzenia.
2. Ustala się wykaz ponadwojewódzkich konkursów tematycznych dla uczniów szkoły
podstawowej, których organizatorem jest Podlaski Kurator Oświaty na podstawie zawartych
porozumień – Załącznik nr 1 pkt 2 do zarządzenia.
§ 2. Ustala się wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych
zawodach – Załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Ustala się wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych
zawodach – Załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Ustala się wykaz zawodów sportowych w dyscyplinach sportowych (indywidualnych
i zespołowych) organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach – Załącznik nr 4
do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Iwona Gaweł

Załączniki