23 sierpnia 2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

22 sierpnia 2023 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672).

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. 13 pkt 12-15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  3. 1 pkt 7, art. 5, art. 20-22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem
    1 stycznia 2024 r.;
  4. 1 pkt 4, 5, 8-10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2-4, art. 7
    i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
  5. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.

Tekst ustawy

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1672