5 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

3 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1625).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia