5 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

4 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1636).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia