10 sierpnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r.[1] w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

 1. odwołuje się Panie: Irenę Bożenę Schabieńską i Jadwigę Bogusławę Urynowicz-Piskorz z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
 2. powołuje się na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Panie: Irenę Bobin – starszego wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ewę Markowską – starszego wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 3. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do  niniejszego zarządzenia;

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 60/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

 1. Rzecznik dyscyplinarny:
  Marek Hanna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 2.     Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego:

 1. Brzozowski Marek Krzysztof – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 2. Dmowska Ewa – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 3. Domas Krzysztof – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 4. Korecka Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 5. Lipińska Małgorzata – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 6. Murawska Jolanta – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 7. Olędzka Marzena – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 8. Ozorowska Barbara – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 9. Piotrowska-Lipska Ewa – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 10. Szutko Barbara – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 11. Wielgat Beata Ewa – wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 12. Witkowska Krystyna – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 13. Polkowska Martyna – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 14. Sidor Izabela – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 15. Zalewski Bogdan – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 16. Zapert Izabella – starszy wizytator w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 17. Bobin Irena – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 18. Juchniewicz Grażyna – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 19. Markowska Ewa – starszy wizytator w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 20. Możejewska-Warejko Barbara – Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r.,  nr 76/2020 z dnia 21 października 2020 r.,  nr 66/2020 z dnia 29 września 2021 r. i nr 44/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.