22 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 88/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024 w kwocie 1318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych trzy grosze), wpłacanej na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.