15 grudnia 2017

ZARZĄDZENIE NR 98 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedury rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki oceny pracy

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki oceny pracy”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie procedury rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki oceny pracy.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.