27 września 2022

Zarządzenie Nr 73/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 23 września 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

1)      Barbara Buraczewska – przewodnicząca komisji, Wicekurator Oświaty,
2)      Wioletta Kowieska – członek komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
3)      Małgorzata Bazyluk – członek komisji, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.