4 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 45/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 4 ust. 6 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”,  zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Wojewódzki Komitet Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”
w składzie:
Przewodniczący – ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii
Metropolitalnej Białostockiej
Członkowie:

  1. dr Elżbieta Młyńska – Archidiecezjalny Wizytator Katechetów Świeckich i Zakonnych
  2. Anna Topór – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  3. Mirosław Macko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  4. Bożenna Łazarewicz – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
  5. Iwona Grzybowska – dyrektor Zespołu Szkół w Sokółce

§2

Zadaniem Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady jest przeprowadzenie II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” zgodnie z § 5 regulaminu dotyczącego w/w etapu i wyłonienie po trzech finalistów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.