5 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 46 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert z dnia 13 marca 2017 r. ogłoszonym w dniu 14 marca 2017 r. na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2017 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

 • Elżbieta Kamińska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • Sabina Dąbrowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • Barbara Gradkowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • Magdalena Kozłowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • Wojciech Kosowicz – członek – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka.

§2

 1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 7 kwietnia 2017 r.
 2. Komisja będzie pracować w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dnia 13 marca 2017 r., Regulamin Komisji Konkursowej do oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej w województwie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3

 Do zadań komisji należy:

 • otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
 • dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 • sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

 Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§5

 W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.