7 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 3/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 3 /2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia  2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

 1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
 2. Halina Popławska – główna księgowa w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, członek komisji,
 3. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
 4. Grzegorz Jaworowski– główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

 1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki
  złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
 2. przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy
  o finansach publicznych, ustawy budżetowej, ustawy o dochodach JST, ustawy prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i dokonanie jego sprawdzenia,
 3. przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
  wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia kandydatki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.