7 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Zarządzenie Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia
7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych  z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

  1. odwołuje się z dniem 7 stycznia 2020 r. Panią Ewę Elżbietę Onoszko z funkcji Przewodniczącego oraz ze składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, z powodu złożenia rezygnacji;
  2. powołuje się z dniem 7 stycznia 2020 r. na Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim Panią Lucynę Bejm – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie.
  3. załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r.
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r.
Data: 2020-01-07, rozmiar: 54 KB