15 marca 2021

Zarządzenie Nr 18/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 17/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Barbara Buraczewska – przewodnicząca Komisji – Wicekurator Oświaty,”

 § 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.