4 marca 2019

Zarządzenie Nr 18/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.  O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”.

Na podstawie:

 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 2. rozdz. VI Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”;
 3. pkt. 6 porozumienia zawartego 28.11.2017r. pomiędzy  Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady i Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji
  w/w olimpiady.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję okręgową komisję Olimpiady w składzie:

 1. dr Tomasz Wesołowski, przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
 2. mgr inż. Lesław Szulżuk, z-ca przewodniczącego – st. specjalista w Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 3. mgr Piotr Białokozowicz, członek – pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku;
 4. mgr Waldemar Tyszczuk, członek – pracownik Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku;
 5. mgr Grażyna Rogowska, członek – emerytowana nauczycielka historii;
 6. mgr Piotr Jelski – nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

§ 2. Miejsce przeprowadzenia olimpiady – Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ul. Kawaleryjska 70/28.

§ 3. Olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie pkt.8, rozdz.VI ww. regulaminu w dniu 7 marca 2019r. w następującym czasie:

 1. Część pisemna w godz. 11.00 – 13.00;
 2. Część ustna w godz. 13.00 – 15.00

§ 4. Komisja okręgowa zakwalifikuje do I części zawodów centralnych (finałowych) wszystkich uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej i ustnej.

§ 5. Nagrody:

 1. Wyróżnienie nagrodą rzeczową uczestników, którzy zajęli I- III miejsce.
 2. Wyróżnienie dyplomem uczestników, którzy zajęli I-V miejsce.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.