8 marca 2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie:

przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Ewa Sajewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Białymstoku
2. Natalia Mikłasz Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku
w Białymstoku
3. Agnieszka Kaczmarek-Chocha Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty
w Białymstoku
4. Anna Maciejuk Szkoła Podstawowa nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
5. Anna Kuptel Prywatne Gimnazjum nr 9 im. M. Konopnickiej
w Białymstoku
6. Anna Sawicka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.