1 marca 2019

Zarządzenie Nr 19/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim ustalam, co następuje:

§ 1. Powołuję na okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuję rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w składzie określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wyznaczam osoby do protokołowania posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim w składzie określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Obsługę Komisji zapewnia Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik Nr 1
Data: 2019-03-01, rozmiar: 56 KB
Załącznik Nr 2
Data: 2019-03-01, rozmiar: 56 KB
Załącznik Nr 3
Data: 2019-03-01, rozmiar: 56 KB