1 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego informatyka

Ogłoszenie nr: 50188

Data ukazania się ogłoszenia: 2  lipca  2019 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy informatyk

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9

Miejsce wykonywania pracy:
Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa serwisu sprzętu komputerowego znajdującego się w Kuratorium Oświaty,
 • dbanie o stan techniczny systemu informatycznego i komputerowego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie doradztwa w sprawach informatycznych w celu udzielania pomocy pracownikom urzędu i usprawnieniu ich pracy,
 • współpraca z administratorem BIP oraz publikacja otrzymanych od pracowników informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty,
 • wykonywanie zadań administratora haseł w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • obsługa sieci lokalnej Kuratorium Oświaty.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z nagłymi zdarzeniami dotyczącymi obsługi informatycznej urzędu wymagającymi natychmiastowej reakcji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w siedzibie urzędu,
 • praca przy  komputerze,
 • stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe  informatyczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 3 lat w pracy na stanowisku informatyka

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość programów komputerowych,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV  i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

Termin składania dokumentów:

19.07.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – starszy informatyk” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej – starszy informatyk” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, adres e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lesław Szulżuk, tel. 85 748 48 05, e-mail: iod@kuratorium.bialystok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą do nikogo przekazywane, (ewentualnie – inne organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych).
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów
 2. analiza merytoryczna aplikacji
 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748-48-07.
Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2 900 zł brutto.