26 czerwca 2019

Unieważnienie postępowania – KiO.272.3.20.2019

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (292 735,30 PLN brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (191 000,00 PLN brutto), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka