31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na okres od dnia 1 września 2019 roku

I. Podstawa prawna

  1. art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
  2. art. 217 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
  3. art. 77b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

  1. Wniosek o wydanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 (pokój 104), lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  
  2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
  3. Opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe.

III. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo oświatowe, wraz z uzasadnieniem.
  2. Projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.
  3. W planie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników prowadzone przez powiat i inne organy.

Podlaski Kurator Oświaty wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Podlaski Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.