31 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

I. Podstawa prawna

  1. art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
  2. art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

  1. Wniosek o wydanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty opinii na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 (pokój 104), lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub doręczyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  
  2. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
  3. Opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczy oceny zgodności przedłożonego planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ust.1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe.

III. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę z warunkami określonymi w art. 39 ust.1-2, 5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe, wraz z uzasadnieniem.
  2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wraz z określonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, a w przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy – po określeniu granic ich obwodów, w wyniku wcześniejszego uzgodnienia z tymi organami.
  3. Oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka nie przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Podlaski Kurator Oświaty wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Podlaski Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie z określeniem terminu dokonania tej czynności.