25 kwietnia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

I.  Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku letniego w 2023 roku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 306 000 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Termin realizacji zadania: od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.
Czas trwania letniego wypoczynku – 10 dni (9 noclegów), w ofercie należy wskazać termin trwania letniego wypoczynku.

2.      Całkowity koszt pobytu jednego uczestnika ustala się na poziomie nie wyższym niż 1 530 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) za turnus 10-dniowy.

3.      Zadanie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

4.      Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci i młodzież:

a)  objęte opieką zastępczą,

b)  pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin wychowujących troje lub  więcej dzieci oraz samotnie wychowywane,

c)   z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi
i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

5.    Formy wypoczynku, na które należy składać oferty: 10-dniowe kolonie dla  uczniów szkoły podstawowej, mających trudną sytuację rodzinną – w kwocie 76 500 zł.

6.    Priorytetowo traktowane będą formy wypoczynku rekomendowane przez Ministra   Edukacji i Nauki:

a)  promujące i wzmacniające zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowane na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze,

b)   utrwalające zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,

c)   uwzględniające działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujące      wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniające patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego,

d) zachęcające do wizyt w miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejko i Wisławą  Szymborską – patronami roku 2023 wybranymi przez Senat RP,

e) wzmacniające postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,

f)  integrujące społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ze środowisk wiejskich,  uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

7.  Udział dzieci i młodzieży w organizowanym wypoczynku musi być wolny od opłat za uczestnictwo.

8.  Naboru uczestników wypoczynku dokona organizator we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, uwzględniając kryteria wskazane w punkcie III ust. 3 ogłoszenia.

9.  Podlaski Kurator Oświaty szczególnie rekomenduje uwzględnienie w naborze dzieci
z terenów wiejskich.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

2.  Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które spełniają łącznie następujące wymagania:

a)  są wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie,

b) mają statutowo określone kompetencje w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (należy udokumentować),

c) posiadają warunki do realizacji zadania,

d)  wykazują się terminowością i rzetelnością rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania ze     środków publicznych zapisanych w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku).

3. Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, każdą ofertę w oddzielnej kopercie.

4. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

5. Podlaski Kurator Oświaty zaprasza do pracy w Komisji Konkursowej osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja dokona oceny ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego. Zgodnie
z art. 15 ust. 2d ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w otwartym konkursie ofert. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie kandydatur do 12 maja 2023 roku do godz. 15.30 na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail.

6. Przy ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące zasady
i kryteria:

1) możliwość realizacji zadania:

a) doświadczenie w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,

b) posiadane przez oferenta zasoby materialne wykorzystywane do realizacji zadania, np. sprzęt, wyposażenie,

c) możliwość zrealizowania programu wypoczynku;

2)  kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a)  na ile kalkulacja kosztów oraz wysokość przyjętych stawek jednostkowych jest uzasadniona oraz spójna z planowanymi działaniami,

b) czy wydatki odpowiadają opisowi zadania,

c) czy wymienione koszty są konieczne do realizacji zadania;

3) jakość wykonania zadania:

a) kwalifikacje i kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania,

b) zgodność odbiorców zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu,

c) atrakcyjność i jakość programu wypoczynku,

d) zgodność programu wypoczynku z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki,

e) atrakcyjność miejsca pobytu uczestników;

4) realizację przez oferenta zleconych zadań publicznych w przypadku realizowania takich zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

7. Podlaski Kurator Oświaty zleci zadanie podmiotom, których oferty spełnią w największym stopniu powyższe kryteria i uzyskają największą liczbę punktów.

8. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, wynagrodzenie kadry, zakup środków dla dzieci (np. odzież, obuwie, środki do higieny osobistej).

V. Wymagana dokumentacja

1. Na każdą formę wypoczynku należy złożyć oddzielną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

2. Dokumentacja powinna zawierać:

a) formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących – zał. nr 1;

b) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;

c) kopię statutu podmiotu zawierającą potwierdzenie, że organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży jest zadaniem statutowym organizacji;

d) program wypoczynku;

e) szczegółowy opis bazy noclegowej.

3. W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty należy dołączyć załączniki do każdej oferty.

VI. Termin, miejsce i sposób składania oferty

1.    Oferty można składać osobiście (w kancelarii Kuratorium Oświaty w Białymstoku) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja  2023 r. do godziny 15.30. Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs ofert – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – powierzenie.

2.    Termin dokonania wyboru ofert – do dnia 18 maja 2023 r.

3.    Oferty niezgodne ze wzorem oraz Ogłoszeniem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 

VII. Informacje dodatkowe

1.    Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone do dnia 22 maja 2023 r., na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, która jest jednocześnie, stroną podmiotową BIP Kuratorium – www.kuratorium.bialystok.pl w zakładkach: Kuratorium/Zamówienia publiczne oraz Załatwianie spraw/Wypoczynek, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.

2.    Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja na powierzenie, będą zobowiązane do zawarcia z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy na realizację zadania zleconego
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

3.  Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2016 r. poz. 452 późn. zm.).

4.  Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.

5.  Po wykonaniu zadania władze statutowe organizacji zobowiązane są do przedstawienia,
w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego. Do sprawozdania należy dołączyć informację o liczbie dzieci, która wzięła udział
w wypoczynku – zał. nr 3 oraz zestawienie poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania publicznego – zał. nr 4, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem ich opłacenia.

6.  W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych, rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania, władze organizacji niezwłocznie zwracają pozostałą kwotę na rachunek bankowy kuratorium.

7.  W roku 2022 realizowano zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, mających trudną sytuację rodzinną, z terenu województwa podlaskiego w kwocie 381 571,27 zł.

8.  Do kontaktów z oferentami upoważnia się Magdalenę Kozłowską specjalistę
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748 48 38.

VIII. Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 85 748-48-05, email: iod@kuratorium.bialystok.pl.

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego.

4.  Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz państwa trzeciego.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).

5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji – 10 lat.

6. Zleceniobiorca ma prawo żądać od Podlaskiego Kuratora Oświaty:

1)   dostępu do swoich danych osobowych;

2)   sprostowania swoich danych osobowych.

7. Jeżeli Zleceniobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.   Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, w tym profilowaniu.

 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2.      Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,

3.      Załącznik nr 3 – informacja o liczbie dzieci i młodzieży szkolnej, która wzięła udział w wypoczynku,

4.      Załącznik nr 4 – zestawienie poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania publicznego.

 

Podlaski Kurator Oświaty informuje, że w przypadku ponownego wystąpienia epidemii SARS-COV2 lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu, kurator oświaty ma prawo unieważnić konkurs na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz odwołać wypoczynek.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dokonywane przez organizatorów wypoczynku zaliczkowanie obiektów wypoczynkowych, bądź ponoszenie innych kosztów związanych z planowaną realizacją zadania przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

Załączniki

zalacznik nr 1 - wzór oferty
Data: 2023-04-25, rozmiar: 120 KB
zalacznik nr 2 - wzór sprawozdania
Data: 2023-04-25, rozmiar: 108 KB
zalacznik nr 4 - zestawienie poniesionych wydatków
Data: 2023-04-25, rozmiar: 13 KB