30 maja 2022

Zarządzenie nr 42 /2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR  42 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia  30 maja  2022 r.
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert
na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 17 maja 2021 r. na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w 2021 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego, w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
2)      Halina Popławska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
3)      Anna Sidorowicz – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
4)      Bożena Chomicka – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
5)      Magdalena Kozłowska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty;
6)      Katarzyna Wensław – członek – przedstawiciel UKS Basket 47.

§ 2

1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 31 maja 2022 r.

2. Komisja będzie pracować w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert z dnia 9 maja 2022 r., Regulamin komisji konkursowej do oceny
i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Do zadań komisji należy:

1)      otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
2)      dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
3)      sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§ 5

W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana, komisja konkursowa przedkłada Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję finansowania kolejnej oferty, która uzyskała największą liczbę punktów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.