1 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 43/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1]  zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 82/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
10 października 2013 r. w sprawie ustalenia „Procedury naboru na wolne stanowiska pracy
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku” zmienione zarządzeniami Podlaskiego Kuratora Oświaty: Nr 6/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r., Nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
Nr 100/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.

 

Załączniki