1 marca 2024

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 na lata 2024-2028 – składanie wniosków na 2024 r

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w ramach Wieloletniego
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia)
lub doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać
uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych – maksymalna kwota wsparcia
finansowego wynosi 80 tys. zł;
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania
posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły
w wysokości co najmniej 20 % środków niezbędnych do realizacji dotowanego w Programie zadania.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków na 2024 r. wraz z załącznikami w wersji edytowalnej ,
z możliwością ich pobrania, zamieszczone są na stronie MEN pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3, sekcja Co robimy >
Oświata i wychowanie > Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” >
dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” od 2024 r.

Organ prowadzący składa w danym roku jeden wniosek o dofinansowanie działań obejmujący
szkoły, które do tej pory nie były objęte wsparciem w ramach Programu.

Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r., poz. 91)., organy prowadzące
szkoły z siedzibą na terenie województwa podlaskiego, składają do Wojewody Podlaskiego do dnia
30 kwietnia danego roku przesyłając wyłącznie na adres (decyduje data wpływu do urzędu):

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok

Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów w roku 2024 nastąpi w terminie do dnia
31 maja b.r. Przekazanie przez wojewodów środków organom prowadzącym na wsparcie udzielone
w ramach Programu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca b.r.

Informacji na temat programu udzielają wizytatorzy Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

pani Barbara Ozorowska – tel. (85) 748 48 22 oraz pani Jolanta Murawska – tel. (85) 748 48 42,
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków:
 złożenie wniosku po terminie określonym w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia;