12 lutego 2024

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – składanie sprawozdań z rozliczenia zadań realizowanych w 2023 r. w ramach dobiegającej końca edycji na lata 2019-2023.

Szanowni Państwo,
Szkoły objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym sprawozdania
z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego b.r., o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r., poz.
267).
Ponadto, przypominamy, że organy prowadzące szkoły z siedzibą na terenie województwa
podlaskiego, którym udzielono wsparcia finansowego, składają do Wojewody Podlaskiego zbiorcze
sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca b.r. o których mowa w § 15 ust. 1
ww. rozporządzenia, przesyłając na adres (decyduje data wpływu do urzędu):
Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15 – 950 Białystok
Wzory sprawozdań za 2023 r. do zastosowania w 2024 r. w wersji edytowalnej, z możliwością ich
pobrania, zamieszczone są na stronie MEN pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowegoprogramu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r sekcja Co robimy > Oświata i wychowanie >
Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” > Dokumentacji dotycząca edycji 2019-
2023.