10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.

Grantowe tło, w prawym górnym rogu logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pośrodku dwie błękitne kreski, a pomiędzy napis Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń oraz ikonka dokumentu w okręgu.

Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty niższych wynagrodzeń, Minister Finansów wydał 7 stycznia br. rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki rozporządzeniu wysokość zaliczki za styczeń, w przypadku pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach funkcjonujących w ubiegłym roku, tj. do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że wynagrodzenia wypłacane wskazanym pracownikom „na rękę” (netto) nie będą niższe niż w ubiegłym roku.

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 1 stycznia br., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Zaliczki pobrane w wyższej wysokości zostaną ponownie przeliczone. Jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metody pobierania zaliczek na podatek dochodowy opisanej w rozporządzeniu, pracownicy otrzymają korekty od płatników.

Wypłata wyrównań rozpocznie się w poniedziałek, 10 stycznia br. Ministerstwo Finansów wystosowało do płatników apel o pilne skorygowanie naliczonych wynagrodzeń.

Na stronie podatki.gov.pl można znaleźć dodatkowe informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjny mi, w których eksperci Ministerstwa Finansów wyjaśniają zagadnienia związane z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.

Materiały są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.