31 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego
w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dzień 31 grudnia 2021 r.

§  2

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§  3

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:

  1. Małgorzata Bazyluk – Przewodnicząca Komisji,
  2. Małgorzata Borkowska – Członek Komisji,
  3. Grzegorz Jaworowski – Członek Komisji.

 § 4

Osoby powołane do Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §  5

Z przeprowadzonej inwentaryzacji Komisja sporządzi protokół inwentaryzacyjny.

  §  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.